Aberdeen Angus Bullenkalb Raw Drive

AA Bullenkalb Raw Drive
Geboren: 30.08.2017

Dieser kleine Jungbulle steht nach dem Absetzen zum Verkauf!

Vater: Floyd von Christelhoi (Roed Fabel Boelling x Blue Proud von Christelhoi)

Mutter: Rawburn Elixir 2 (Ankonian Elixir 100 x Rawburn Elegy B151)